تبلیغات
کسب در آمد  

این بنر را در وب سایت خود بگذارید

بعد از قرار دادن بنر از طریق فرم آخرصفحه به ما خبرداده و به ازای هرماه مبلغ25هزار تومات دریافت کنید.توجه داشته باشید در صورتی که بنر در ماه کمتر از20 روز برداشته شود قرارداد فسخ میشود.هفته اول به صورت آزمایشی می باشد و جزو ماه حساب میشود.
shir1mob